Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden onder de genoemde bepalingen verstaan

Videobuddy: handelsnaam van Delhij Media & Entertainment Company, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 75380749 en gevestigd te (4921 CL) Made aan de Haasdijk 46.

Onder “opdrachtgever” wordt verstaan degene die met Videobuddy een overeenkomst sluit voor het leveren van zaken of het verrichten van diensten door Videobuddy, danwel aan wie Videobuddy een aanbod hiertoe doet.

Onder “offerte of aanbieding” wordt verstaan elk mondeling en schriftelijk aanbod van Videobuddy om een overeenkomst met de opdrachtgever aan te gaan.

Onder “schriftelijk” wordt verstaan de verzending van tekst, audio en
videoberichten per e-mail of ander elektronisch communicatiemiddel, zulks naar keuze van Videobuddy.


Toepasselijkheid
2.1.  De onderhavige algemene voorwaarden, nader te noemen: “de voorwaarden” zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van Videobuddy aan één of meerdere opdrachtgevers of derden, alsmede op de overeenkomsten die Videobuddy in het kader van een aan haar verleende opdracht sluit, alsmede op de uitvoering van opdrachten door of namens Videobuddy, op al hetgeen er door of namens Videobuddy wordt vervaardigd en geleverd of al hetgeen zich, naar aanleiding of in het verband met die aanbiedingen en/of opdrachten mocht voordoen.

2.2.  Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden waarvan de opdrachtgever zich bedient, verbinden Videobuddy niet, behoudens voor zover deze door Videobuddy uitdrukkelijk, schriftelijk en onder verwijzing naar de betreffende artikelen onvoorwaardelijk zijn aanvaard.

Offertes/overeenkomsten
3.1. De door Videobuddy gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte (technische) informatie.

3.2.  Mondelinge offertes zijn gedurende 8 dagen geldig en voor schriftelijke offertes geldt een aanvaardingstermijn van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.3.  Na de genoemde termijnen vervallen de offertes, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van Videobuddy.
3.4.  De in de offerte genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW of andere van overheidswege opgelegde heffingen, eventuele reis- en verblijfskosten en eventuele kosten van derden, tenzij anders aangegeven.

3.5.  De overeenkomst komt tot stand als Videobuddy de opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard of indien Videobuddy aan de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.6.  Wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst zijn slechts voor Videobuddy bindend als deze door haar schriftelijk zijn aanvaard.

3.7.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Videobuddy niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Prijzen
4.1.  Partijen zijn gebonden aan de tussen hen overeengekomen prijs.

4.2.  Videobuddy is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien zich prijsstijgingen voordoen in lonen, prijzen van materialen, valutakoersen enz., binnen één maand na het doen van een offerte aan opdrachtgever.

4.3.  Bij een verhoging van meer dan 15% van de totaal voor de betreffende opdracht
overeengekomen prijs als gevolg van de onder sub 2 genoemde oorzaken, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Videobuddy heeft dan recht op vergoeding van hetgeen zij reeds geleverd of gepresteerd heeft in het kader van de ontbonden overeenkomst(en).

4.4.  Videobuddy is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet verder op dezelfde condities uit te voeren als blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet correct en/of volledig zijn en van wezenlijke invloed zijn op de aard en omvang van de overeenkomst en deze niet of tot een andere offerte van Videobuddy had geleid.

Levering
5.1. Het moment van oplevering van door Videobuddy vervaardigde zaken worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend. Als plaats van levering geldt het overeengekomen afleveradres, bij gebreke waarvan feitelijke vestigingsplaats van Videobuddy geldt. Indien zaken op verzoek van opdrachtgever worden verzonden, is dat altijd voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de zaken geacht te zijn geleverd door Videobuddy.

5.2.  Alle risico’s terzake van de door Videobuddy te leveren zaken gaan over op de opdrachtgever op het tijdstip van levering.

5.3.  Een opgegeven en/of overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4.  Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Videobuddy schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van de een redelijke termijn.

5.5.  Het is Videobuddy toegestaan zaken en/of diensten in gedeelten te leveren.

5.6.  Indien er sprake is van deelleveringen, is het Videobuddy toegestaan elk te leveren deel afzonderlijk te factureren.

5.7.  Als er levering op afroep is overeengekomen, is
de opdrachtgever gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema.

 

Concepten
6.1.  Indien door Videobuddy een voorbeeld, model of proof of concept wordt verstrekt, wordt dit vermoed slechts getoond of verstrekt te zijn bij wijze van aanduiding.

6.2.  De hoedanigheden van de af te leveren zaken of diensten kunnen van het voorbeeld, concept of proof of concept afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld of overeengekomen dat wordt geleverd conform het getoonde concept, voorbeeld of proof of concept.

Technische zaken en afwijkingen
7.1.  Videobuddy is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen als het om toepasselijke wettelijke voorschriften of als het geringe wijzigingen betreft, die een kwalitatieve verbetering van het door Videobuddy te leveren product betekenen.

7.2.  Als de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, draagt Videobuddy niet de verantwoordelijkheid voor het feit of de te leveren zaken voldoen aan de wettelijke eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.3.  Alle technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de gebruikelijke eisen, dienen uitsluitend van de overeenkomst door opdrachtgever nadrukkelijk schriftelijk te worden gesteld.

Intellectuele eigendommen
8.1.  Opdrachtgever dient de bij de offerte en de uitvoering van de overeenkomst gepaard gaande intellectuele eigendomsrechten van Videobuddy en derden te respecteren.

8.2.  Indien bij de uitvoering van een overeenkomst
mogelijke intellectuele eigendomsrechten zijn betrokken die van belang zijn voor Videobuddy bij de uitvoering van de overeenkomst, dan dient opdrachtgever Videobuddy onmiddellijk en adequaat te informeren. Voor zover nodig is opdrachtgever gehouden om Videobuddy te vrijwaren voor aanspraken van derden terzake de bij de uitvoering van de overeenkomst door Videobuddy geschonden intellectuele eigendomsrechten.

8.3.  Het is opdrachtgever niet toegestaan om de bij, voorafgaand aan de offerte of (de uitvoering van) de overeenkomst, danwel na einde hiervan zonder toestemming van Videobuddy van laatstgenoemde verkregen zaken zonder voorafgaande toestemming te vermenigvuldigen of te verspreiden en voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor de zaken zijn vervaardigd. Indien opdrachtgever (delen van) het door Videobuddy geleverde werk opnieuw of op een andere wijze openbaar wenst te maken, dan dient opdrachtgever hiervoor toestemming te verzoeken aan Videobuddy. Het honorarium voor een dergelijk gebruik zal door Videobuddy naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid bepaald worden.

Reclames
9.1.  De opdrachtgever dient de door Videobuddy geleverde zaken bij levering – of tenminste vijf dagen daarna – te onderzoeken.

9.2.  Als er zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd worden, dient de opdrachtgever deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Videobuddy te melden.


9.3.  Voor niet-zichtbare gebreken geldt dat de opdrachtgever deze binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk 3 maanden na levering aan Videobuddy dient te melden.

Aansprakelijkheid
10.1.  De aansprakelijkheid van Videobuddy is beperkt tot directe schade. Videobuddy is nimmer aansprakelijk voor indirecte, respectievelijk gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudende met, dan wel veroorzaakt door handelingen of een fout in de uitvoering van de opdracht door Videobuddy. Voor schade aan omzet en/of winstderving is Videobuddy nimmer aansprakelijk, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van Videobuddy uit welke hoofde dan ook terzake van niet, niet tijdige of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag voor de door haar geleverde zaken of diensten, waaruit de schade bij opdrachtgever is ontstaan.

10.2.  Subsidiair geldt het maximale bedrag waarvoor Videobuddy dekking heeft onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico. Op dit artikellid kan nimmer een beroep worden gedaan indien geen dekking voor de geclaimde schade voor het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Videobuddy wordt verleend.

10.3.  Indien Videobuddy of opdrachtgever bij de uitvoering van (mede) aan Videobuddy verleende opdracht of gesloten overeenkomst hulppersonen of zelfstandige derden inschakelt, dan is Videobuddy niet aansprakelijk voor directe of indirecte, respectievelijk gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudende met, danwel veroorzaakt door handelingen of een fout in de uitvoering van de opdracht door één van deze hulppersonen of ingeschakelde derden. Voor schade aan omzet en/of winstderving als gevolg van handelingen of een fout van deze ingeschakelde derden of hulppersonen is Videobuddy nimmer aansprakelijk.

10.4.  Videobuddy is bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de ingeschakelde derde(n) te accepteren.

Dienstverlening
11.1.  Indien Videobuddy naast de geleverde zake ook bijkomende diensten in het kader van de leveringen omschreven in de offerte en/of overeenkomst op de arbeidsplaats en/of bij het bedrijf van de opdrachtgever verricht, dient opdrachtgever zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de functionarissen van Videobuddy en de door haar ingeleende krachten.

11.2.  Tevens is opdrachtgever gehouden om Videobuddy ten behoeve van het uitvoeren van haar werkzaamheden kosteloos elektriciteit en eventuele internetverbinding ter beschikking te stellen.

Overmacht
12.1.  Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Videobuddy zijn toe te rekenen, zoals onder meer plotselinge ziekte of familieomstandigheden van bepalende functionarissen, stakingen of een algemeen gebrek aan de tot het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Videobuddy afhankelijk is, extreme weersomstandigheden en algemene vervoersproblemen.


12.2.  Videobuddy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als omstandigheid die die verdere nakoming verhindert intreed, nadat Videobuddy haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3.  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Videobuddy opgeschort.

12.4. Als deze periode van overmacht langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Als Videobuddy bij het intreden van overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het dan geleverde c.q. gepresteerde deel van de opdracht te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud
13.1.  Alle door Videobuddy geleverde zaken blijven eigendom van Videobuddy totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Videobuddy gesloten overeenkomst(en) is nagekomen en alle financiële verplichtingen integraal en onvoorwaardelijk aan Videobuddy zijn voldaan.

13.2.  Als de opdrachtgever zijn verplichting niet
nakomt of als er een gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Videobuddy gerechtigd geleverde zaken terug te vorderen. De opdrachtgever is verplicht, na hiertoe door Videobuddy schriftelijk te zijn gemaand, alle medewerking te verlenen en de betreffende zaken onverwijld te retourneren, zonder een kopie te behouden, één en ander op straffe van een boete van € 1.000,- en een boete van € 100,- voor iedere dag dat opdrachtgever in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen.

 

Betalingen
14.1.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar één van de bankrekeningen van Videobuddy.

14.2.  Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een wettelijke rente ex. artikel 6:119a BW verschuldigd.

14.3.  Daarnaast komen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de datum van aanmaning wordt voldaan. De aanspraak van Videobuddy op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en voor zover Videobuddy handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Videobuddy aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van voornoemd Besluit reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het totaal openstaande bedrag in hoofdsom, met een minimum van € 75,- exclusief BTW, voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

14.4. In geval van staking van de onderneming, faillissement of surseance van betaling of van toepassing verklaring van de WSNP van opdrachtgever zullen alle aan opdrachtgever door Videobuddy verzonden facturen en overige vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Videobuddy
is gerechtigd om alvorens tot uitvoering van de opdracht of overeenkomst over te gaan of hiermee verder te gaan, volledige betaling of afdoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever te verlangen, o.a. door middel van het betalen van een voorschot of deelbetaling.

 

Opzegging, ontbinding, annulering en opschorting
15.1.  Tenzij er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, kunnen Videobuddy en opdrachtgever – in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd – na een periode van zes maanden na ingangsdatum van de overeenkomst, deze opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

15.2.  Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

15.3.  Videobuddy is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever de verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of na het sluiten van de overeenkomst Videobuddy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

15.4.  Videobuddy is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft.

15.5.  Videobuddy is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien uitvoering van de opdracht door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever is uitgesteld en van de zijde van Videobuddy niet langer kan worden gevergd de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

15.6.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Videobuddy op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht op vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, direct of indirect door de ontbinding ontstaan.

15.7.  Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Videobuddy het recht om te kiezen voor het vorderen van onverkorte nakoming van de overeenkomst, danwel het berusten in de annulering. In dat laatste geval zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereed gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten en voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1.  De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

16.2.  Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij Videobuddy er voor kiest een geschil voor te leggen bij de rechter die bevoegd is in de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

Reparatieclausule/wijzigingen
17.1.  Indien enige bepalingen uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

17.2.  Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen over- een te komen en waarbij zoveel mogelijk aangesloten zal worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

 


17.3.  Videobuddy is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtgever, tenzij deze van de tussentijdse wijziging door Videobuddy in kennis wordt gesteld.

 

Videobuddy Nederland

KVK nr: 75380749
BTW nr: NL001563409B18
BANK: NL73 KNAB 0259 763 233

Videobuddy Nederland is een handelsnaam van Delhij Media & Entertainment Company