Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VIDEOBUDDY

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt: 

 

Onder “Dag(en)” wordt verstaan kalenderdag(en);

 

Onder “Dienst(en)” wordt verstaan de (digitale) dienstverlening van Videobuddy, waardoor een Opdrachtgever in staat wordt gesteld om video’s te bewerken, monteren of anderszins kan samenstellen op basis van een door Videobuddy vervaardigd sjabloon c.q. template; 

 

Onder “Offerte(s)” wordt verstaan elk mondeling en Schriftelijk aanbod van Videobuddy om een Overeenkomst met de Opdrachtgever aan te gaan;

 

Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan degene die met Videobuddy een Overeenkomst sluit voor het verrichten van Diensten door Videobuddy, dan wel aan wie Videobuddy een aanbod hiertoe doet;

 

Onder “Overeenkomst(en)” wordt verstaan de rechtsverhouding tussen Videobuddy en Opdrachtgever, waaruit wederzijds rechten en plichten voor Partijen voortvloeien;


Onder “Partijen” wordt verstaan Videobuddy en Opdrachtgever tezamen;

 

Onder “Schriftelijk” wordt verstaan de verzending van tekst-, audio- en videoberichten per e-mail of ander (elektronisch) communicatiemiddel, zulks naar keuze van Videobuddy;

 

Onder “Software” wordt verstaan de computerprogrammatuur waarmee Videobuddy haar Dienst verricht.

 

Onder “Videobuddy” verstaan de eenmanszaak Delhij Media & Entertainment Company handelend onder de naam Videobuddy, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75380749 en gevestigd te (4921 CL) Made aan de Haasdijk 46;

 

Onder “Voorwaarden” wordt verstaan onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel 2 – Toepasselijkheid


2.1. De Voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op: 

 

  1. alle Offertes van Videobuddy aan één of meerdere Opdrachtgevers;
  2. alle Overeenkomsten die Videobuddy in het kader van het verrichten van haar Diensten sluit;
  3. al hetgeen er door of namens Videobuddy wordt vervaardigd en geleverd aan de Opdrachtgever, alsmede; 
  4. al hetgeen zich, naar aanleiding of in het verband met die Offertes en/of Diensten mocht voordoen.


2.2. Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden waarvan de Opdrachtgever zich bedient, verbinden Videobuddy niet, behoudens en voor zover deze door Videobuddy uitdrukkelijk, Schriftelijk en onder verwijzing naar de betreffende artikelen onvoorwaardelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3 – Offertes/Overeenkomsten


3.1. De door Videobuddy gemaakte Offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte (technische) informatie.


3.2. Voor Schriftelijke Offertes geldt een aanvaardingstermijn van veertien (14) Dagen, tenzij anders aangegeven.

 

3.3. Na de genoemde termijnen vervallen de Offertes, behoudens andersluidende Schriftelijke mededelingen van Videobuddy.


3.4. De in de Offerte genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw of andere van overheidswege opgelegde heffingen, eventuele reis- en verblijfskosten en eventuele kosten van derden, tenzij Schriftelijk anders aangegeven.


3.5. De Overeenkomst komt tot stand als Opdrachtgever het aanbod van Videobuddy Schriftelijk heeft aanvaard.


3.6. Wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst zijn slechts voor Videobuddy bindend als deze door haar Schriftelijk zijn aanvaard.


3.7. Een samengestelde prijsindicatie verplicht Videobuddy niet tot levering van een deel van de in de Offerte begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Prijzen


4.1. Partijen zijn gebonden aan de tussen hen overeengekomen prijs.


4.2. Videobuddy is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien zich prijsstijgingen voordoen in lonen, prijzen van materialen, valutakoersen of gelijksoortige wijzigingen, binnen één (1) maand na het doen van een Offerte aan Opdrachtgever.


4.3. Bij een verhoging van meer dan 15% van de totaal voor de betreffende opdracht
overeengekomen prijs als gevolg van de onder lid 2 genoemde oorzaken, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Videobuddy heeft dan recht op vergoeding van hetgeen zij reeds geleverd of gepresteerd heeft in het kader van de ontbonden Overeenkomst(en).


4.4. Videobuddy is gerechtigd een Dienst of Overeenkomst niet verder op dezelfde condities uit te voeren als blijkt dat de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, niet correct en/of niet volledig zijn en van wezenlijke invloed zijn op de aard en omvang van de Overeenkomst en deze niet of tot een andere Offerte van Videobuddy had geleid.

 

Artikel 5 – Concepten

 

5.1. Indien door Videobuddy een voorbeeld, model of proof of concept wordt verstrekt, wordt dit vermoed slechts getoond of verstrekt te zijn bij wijze van aanduiding.


5.2. Het door Videobuddy verstrekte concept, voorbeeld of proof of concept kan afwijken, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk is vermeld of overeengekomen dat wordt geleverd conform het getoonde concept, voorbeeld of proof of concept.

 

5.3. Elke afwijking overeenkomstig het voorgaande lid leidt nimmer tot ontbinding dan wel herroeping van de Overeenkomst.

 

Artikel 6 – Toegang tot account Opdrachtgever

 

Videobuddy behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zich de toegang tot het account van de Opdrachtgever te verschaffen en desgewenst de te vervaardigen video’s dan wel vervaardigde video’s in te zien.

 

Artikel 7 – Technische zaken en afwijkingen


7.1. Videobuddy is bevoegd Diensten te verrichten die afwijken van hetgeen is overeengekomen als het toepasselijke wettelijke voorschriften dan wel geringe wijzigingen betreft, die een kwalitatieve verbetering van de door Videobuddy te verrichten Dienst teweegbrengen.


7.2. Alle technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te verrichten Diensten worden gesteld en welke afwijken van de gebruikelijke eisen, moeten uitdrukkelijk en Schriftelijk in de Overeenkomst door Partijen worden overeengekomen.

 

7.3. Het is Videobuddy toegestaan Diensten in gedeelten te leveren.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 

8.1. Opdrachtgever dient de bij de Offerte en de uitvoering van de Overeenkomst gepaard gaande intellectuele eigendomsrechten van Videobuddy en derden te respecteren.


8.2. Indien bij de uitvoering van een Overeenkomst mogelijke intellectuele eigendomsrechten zijn betrokken die van belang zijn voor Videobuddy bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan dient Opdrachtgever Videobuddy onmiddellijk en adequaat te informeren. Voor zover nodig is Opdrachtgever gehouden om Videobuddy te vrijwaren voor aanspraken van derden terzake de bij de uitvoering van de Overeenkomst door Videobuddy geschonden intellectuele eigendomsrechten.

 

8.3. De Software is het intellectueel eigendom van Videobuddy. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Software te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, Schriftelijke toestemming van Videobuddy.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid


9.1. De aansprakelijkheid van Videobuddy is beperkt tot directe schade. Videobuddy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade dan wel gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door handelingen of een fout in de uitvoering van Overeenkomst door Videobuddy. Voor schade aan omzet en / of winstderving is Videobuddy nimmer aansprakelijk, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van Videobuddy uit welke hoofde dan ook ter zake van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag voor de door Videobuddy verrichtte Diensten, waaruit de schade bij Opdrachtgever is ontstaan.


9.2. Subsidiair geldt het maximale bedrag waarvoor Videobuddy dekking heeft onder de door haar afgesloten verzekering, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico. Op dit artikellid kan nimmer een beroep worden gedaan indien geen dekking voor de geclaimde schade voor het betreffende geval door de verzekering van Videobuddy wordt verleend.

 

9.3. Indien Videobuddy of Opdrachtgever bij de uitvoering van (mede) aan Videobuddy verleende opdracht of gesloten Overeenkomst hulppersonen of zelfstandige derden inschakelt, dan is Videobuddy niet aansprakelijk voor directe of indirecte, respectievelijk gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door handelingen of een fout in de uitvoering van de opdracht door één van deze hulppersonen of ingeschakelde derden. Voor schade aan omzet en/of winstderving als gevolg van handelingen of een fout van deze ingeschakelde derden of hulppersonen is Videobuddy nimmer aansprakelijk.


9.4. Videobuddy is bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de ingeschakelde derde(n) te accepteren.

 

9.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om middels de Diensten van Videobuddy in strijd te handelen met Nederlandse, Europese of internationale wet- en regelgeving. De Opdrachtgever vrijwaart Videobuddy voor alle aanspraken van derden, die zien op een dergelijke schending van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Artikel 10 – Dienstverlening


Indien Videobuddy ook bijkomende diensten in het kader van de leveringen omschreven in de Offerte en/of Overeenkomst op de arbeidsplaats en/of bij het bedrijf van de Opdrachtgever verricht, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de functionarissen van Videobuddy en de door haar ingeleende krachten.

 

Artikel 11 – Overmacht


11.1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Videobuddy zijn toe te rekenen, zoals onder meer plotselinge ziekte of familieomstandigheden van bepalende functionarissen, stakingen of een algemeen gebrek aan de tot het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of Diensten, niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Videobuddy afhankelijk is, extreme weersomstandigheden en algemene vervoersproblemen.


11.2. Videobuddy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als omstandigheid die die verdere nakoming verhindert intreed, nadat Videobuddy haar verbintenis had moeten nakomen.


11.3. Tijdens de overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Videobuddy opgeschort.


11.4. Als deze periode van overmacht langer duurt dan zes (6) maanden zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Als Videobuddy bij het intreden van overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het dan geleverde c.q. gepresteerde deel van de opdracht te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 12 – Betalingen


12.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Videobuddy.


12.2. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn niet heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een wettelijke rente ex. artikel 6:119a BW verschuldigd.


12.3. Daarnaast komen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien (14) Dagen gerekend vanaf de Dag liggende na de datum van aanmaning wordt voldaan. De aanspraak van Videobuddy op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en voor zover Videobuddy handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Videobuddy aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van voornoemd Besluit reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het totaal openstaande bedrag in hoofdsom, met een minimum van € 45,- exclusief BTW, voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

12.4. In geval van staking van de onderneming, faillissement of surseance van betaling of van toepassing verklaring van de WSNP van Opdrachtgever zullen alle aan Opdrachtgever door Videobuddy verzonden facturen en overige vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Videobuddy is gerechtigd om alvorens tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan of hiermee verder te gaan, volledige betaling of afdoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever te verlangen, o.a. door middel van het betalen van een voorschot of deelbetaling.

 

Artikel 13 – Opzegging, ontbinding, annulering en opschorting


13.1. Tenzij er sprake is van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, kunnen Videobuddy en Opdrachtgever – in geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd – na een periode van zes (6) maanden na ingangsdatum van de Overeenkomst, deze opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.


13.2. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden.


13.3. Videobuddy is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever de verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of na het sluiten van de Overeenkomst Videobuddy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.


13.4. Videobuddy is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft.


13.5. Videobuddy is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien uitvoering van de opdracht door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever is uitgesteld en van de zijde van Videobuddy niet langer kan worden gevergd de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.


13.6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Videobuddy op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht op vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, direct of indirect door de ontbinding ontstaan.


13.7. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Videobuddy het recht om te kiezen voor het vorderen van onverkorte nakoming van de Overeenkomst, dan wel het berusten in de annulering. In dat laatste geval zullen de Diensten die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte video’s, vermeerderd met de eventuele kosten en voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze


14.1. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.


14.2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij Videobuddy ervoor kiest een geschil voor te leggen bij de rechter die bevoegd is in de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Reparatieclausule/wijzigingen


15.1. Indien enige bepalingen uit de Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.


15.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen Partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen en waarbij zoveel mogelijk aangesloten zal worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

 

15.3. Videobuddy is gerechtigd deze algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Opdrachtgever, tenzij deze van de tussentijdse wijziging door Videobuddy in kennis wordt gesteld. De laatste versie dateert van 26 augustus 2021.

 

Videobuddy Nederland

KVK nr: 75380749
BTW nr: NL001563409B18
BANK: NL73 KNAB 0259 763 233

Videobuddy Nederland is een handelsnaam van Delhij Media & Entertainment Company